Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

.

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL CARCEA

 

H O T A R A R EA NR. 51

privind  aprobarea initierii Plan Urbanistic Zonal

Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A

comuna Carcea – Judetul Dolj

 

 

              Consiliul Local Carcea, judetul Dolj,

Avand in vedere:

      -referatul responsabilului pe probleme de urbanism  inregistrat sub nr. 5393/2014 privind necesitatea initierii Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj ;

      -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Carcea

In conformitate cu:

      -prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.(5) lit.c) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata;  

       -prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

       - prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

       -prevederile Regulamentului local referitor la implicarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din competenta de aprobare a Consiliului Local Carcea, aprobat prin Hotararea Consiliului local Carcea nr. 21/2012

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata:

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba studiul de oportunitate referitor la necesitatea initierii elaborarii Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba initierea elaborarii Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj.

Art. 3 Se aproba tema de proiectare privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 4 Se desemneaza d-na Pascut Jenica, responsabil urbanism, ca persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului cu privire la initierea elaborarii  Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj.

  Art.5 Prezenta hotarare va insoti tema de proiectare intocmita pentru realizarea proiectului Planului Urbanistic Zonal  Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A, comuna Carcea – Judetul Dolj.

Art.6 Primarul comunei Carcea prin compartimentul urbanism va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

DATA AZI 29.08.2014

 

 

P R E Ş E D I N T E de sedinta,

   Consilier ,

Chirea Ionel

                                Contrasemnează:

                                 Secretarul comunei Carcea,

                                                                                      Burdusel Florentina

 


 

 

 

 

                                                    ANEXA Nr. 1

                                                                          La HCL.51/2014

COMUNA CÂRCEA

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206

Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121

E-mail: carcea@cjdolj.ro

JUDEŢUL DOLJ

  


 

            NR. 5274/13.08.2014

                                                                                                            SE APROBA,

                                                                                                       Primar

                                                                                      Valerica Pupaza

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind initierea documentatiei de urbanism :

 PLANUL URBANISTIC ZONAL

LOCALITATEA  CARCEA - TRUP DN 65 – TARLAUA 48 – DJ 652A

COMUNA CARCEA JUDETUL DOLJ

 

 

1.      Cadrul legal al intocmirii studiului de oportunitate

Prezentul studiu de oportunitate se intocmeste conform, art. 47, alin. (3), lit. a) si g), art. 48 indice 1, alin (2) si art. 50, din  Legea  nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul studiu de oportunitate s-a eliberat in scopul precizarii detaliate a regimului tehnic care se impune pentru intocmirea documentatiei – plan urbanitic zonal (P.U.Z.) si a precizarii temei de proiectare pentru intocmire P.U.Z.

2.      Expunere de motive

Prevederile prezentului studiu de oportunitate  constituie elemente de tema minime ce trebuiesc respectate de catre de intocmitorul documentatie P.U.Z. si pe tot parcursul elaborarii si avizarii acesteia.

Ca urmare a Procesului-verbal nr. 225 incheiat in 31.01.2011, cu ocazia medierii hotarului dintre unitatea administrativ-teritoriala comuna Carcea, judetul Dolj si unitatea administrativ-teritoriala comuna Pielesti, judetul Dolj, la care au participat reprezentantii Institutiei  Prefectului din Judetul Dolj, ai Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj precum si membrii comisiilor celor doua unitati teritorial-administrative, Primaria comunei Carcea initiaza o documentatie de urbanism de tip  plan urbanitic zonal (P.U.Z.), in vederea modificarii limitei teritoriului administrativ al comunei Carcea si in vederea extinderii  teritoriului intravilan al localitatii Carcea – trup DN 65, pe suprafata de 14,07 ha ce a apartinut comunei Pielesti, situata in Tarlaua 48.

In conformitate cu prevederile art. 10, alin (4), alin. (5) si alin. (6) din  Legea 133 / 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64 / 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, hotarele mentionate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor admistrativ-teritoriale, devin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.

In acest temei legal hotarul dintre unitatea administrativ-teritoriala comuna Carcea, judetul Dolj si unitatea administrativ-teritoriala comuna Pielesti, judetul Dolj, la nivelul Tarlalei 48 este drumul judetean DJ 652 A, care se afla pe teritoriul administrativ al comunei Carcea.

Valabilitatea in timp a P.U.Z. va fi limitata cert prin Hotarare de Consiliu Local, in functie de durata necesara pentru autorizarea si executarea investitiilor  in zona, pentru perioada de dupa expirarea acestuia fiind posibila aprobarea unei reactualizari a P.U.Z., a unui alt P.U.Z. inlocuitor sau incetarea oricarei reglementari.

3.                  Date de identificare pentru P.U.Z. ce se va intocmi

3.1.            Denumirea proiectului: In scopul corectei identificari a zonei studiate, in toate piesele scrise si desenate, precum si in cadrul procedurilor de avizare si aprobare, documentatia va purta titlul:

PLAN URBANISTIC  ZONAL- LOCALITATEA CARCEA – TRUP DN 65 – TARLAUA 48 – DJ 652A

3.2.            Initiatorul : Initiatorul elaborarii documentatiei este Primaria Comunei Carcea – Judetul Dolj

3.3.            Beneficiarul: Beneficiarul documentatiei este unitatea adminstrativ-teritoriala Comuna Carcea – Judetul Dolj. Documentatia devine bun public dupa aprobare prin Hotarare de Consiliu Local si va putea fi utilizata neingradit de catre orice persoana interesata.

4.                  Conditii procedurale obligatorii pentru P.U.Z. ce se va intocmi

4.1.            Tema de proiectare: Tema de proiectare care va sta la baza incheierii contractului pentru intocmirea P.U.Z. se va anexa intr-un exemplar  original documentatiei, in partea scrisa (anexa la memoriu). Tema de proiectare va contine in mod explicit obligatia respectarii conditiilor din avizele de specialitate si a corelarii reglementarilor pe zona limitei terenului studiat cu reglementarile déjŕ in vigoare aprobate in vecinatate.

4.2.            Continutul documentatiei si modul de prezentare: Se vor respecta prevedrile cuprinse in “Ghidul privind metodologia de eleborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal GM - 010-2000”, aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000/M.L.P.A.T; eventuale piese suplimentare ale proiectului se pot prezenta optional, doar in situatia in care continutul lor  este de importanta in justificarea alegerii anumitor solutii tehnice, iar informatia de baza nu se poate include corespunzator in piesele de baza ale proiectului. Se recomanda evitarea desenarii de contururi de principiu pentru cladiri si amenajari pe plansa de reglementari, pentru a nu fi afectata lizibilitatea elementelor obligatorii si anume: detalii topografice existente, traseele cailor de circulatie, regimul de aliniere al constructiilor la strada si la limitele de proprietate, zonificarea functionala. Bilantul teritorial va fi intocmit cu precizarea corecta a zonificarii functionale; subcategorii de detaliere a modului particular de folosinta pe fiecare parcela pot fi reglementate corespunzator prin prevederi cuprinse in cadrul R.L.U.

4.3.            Competente de elaborare a documentatiei: Documentatia va fi intocmita si semnata de specialisti atestati de catre Registrul Urbanistilor din Romania (R.U.R.), anexandu-se la documentatia ce se va inainta spre aprobare copie dupa certificatul de atestare R.U.R. si dupa actul doveditor al platii taxei catre R.U.R. pentru dreptul de semnatura pentru documentatia intocmita.

4.4.            Consultarea populatiei: Se va respecta procedura de consultare a populatiei conform prevederilor Legii nr. 350 / 2001 cu completarile si modificarile ulterioare, a Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 / 2010 si a Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Carcea.  In acest sens se va depune documentatia in cel putin 3 exemplare originale complete, pe hartie (unul fiind destinat pentru afisare), plus I exemplar in format electronic cu fisiere de tip PDF pentru toate piesele scrise si desenate ale documentatiei ( memoriu, R.L.U., planse ) pentru postare pe site-ul de internet al Primariei Carcea.

5.                  Date de tema obligatorii pentru P.U.Z. ce se va intocmi

5.1.            Limita teritoriului studiat

            In conformitate cu prevederile art. 10, alin (4), alin. (5) si alin. (6) din  Legea 133 / 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64 / 2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, hotarele mentionate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor admistrativ-teritoriale, devin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.

            In acest temei legal, pe baza Procesului-verbal nr. 225 incheiat in 31.01.2011, cu ocazia medierii hotarului dintre unitatea administrativ-teritoriala comuna Carcea, judetul Dolj si unitatea administrativ-teritoriala comuna Pielesti, judetul Dolj, la care au participat reprezentantii Institutiei  Prefectului din Judetul Dolj, ai Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj precum si membrii comisiilor celor doua unitati teritorial-administrative,  hotarul dintre unitatea administrativ-teritoriala comuna Carcea, judetul Dolj si unitatea administrativ-teritoriala comuna Pielesti, judetul Dolj, la nivelul Tarlalei 48 este drumul judetean DJ 652 A, care se afla pe teritoriul administrativ al comunei Carcea.

Zona studiata prin Planul urbanistic zonal ce se va intocmi, in vederea modificarii limitei teritoriului administrativ al comunei Carcea si in vederea extinderii  teritoriului intravilan al localitatii Carcea – trup DN 65, are o suprafata de cca. 15,00 ha, din care suprafata de 14,07 ha a apartinut comunei Pielesti, situata in Tarlaua 48. Acest tern era inclus in teritoriul intravilan al localitatii Pielesti, conform P.U.G. Comuna Pielesti aprobat. Terenul este partial construit.

Zona care face obiectul Planului urbanistic zonal ce se va intocmi este evidentiat in planul de Incadrare in zona, anexat la avizul prealabil de oportunitate. Zona studiata prin Planul urbanistic zonal ce se va intocmi va avea la baza un plan cadastral cu coordonate stereo, vizat de O.C.P.I. Dolj.

 

5.2.            Corelarea cu alte reglementari urbanistice in vigoare

a)      Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HG nr. 525 / 1996, in ce priveste dimensiunile minime si orientarea parcelelor, conformarea drumurilor, asigurarea acceselor ;

b)      Se va tine cont de prevederile Planului Urbanistic Zonal – Localitatea Carcea – Trup DN 65, in vigoare aprobat, deoarece zona studiata prin planul urbanistic ce se va intocmi este adiacent, in partea de vest cu zona studiata prin P.U.Z. - Localitatea Carcea - Trup DN 65, aprobat.; Se vor corela reglementarile pe zona de interferenta cu prevederile PUZ  Localitatea Carcea – Trup DN 65 in vigoare  aprobat;

5.3.            Asigurarea prin P.U.Z. a unei reglementari complete si precise a parcelelor

a)      Se vor reglementa prin documentatia viitoare tip P.U.Z.  alinierile viitoarelor constructii fata de toate laturile parcelei, in mod distinct – alinierea la strada  a cladirilor, cotata précis fata de limita de proprietate existent, conform actelor cadastrale; retrageri impuse fata de celelalte limite ale parcelei;

b)      Se vor preciza indicii de control urbanistic P.O.T. si C.U.T. pentru subzonele edificabile;

c)      Zonificarea se va face corect pentru faza P.U.Z., fara a fi necesara indicarea unei anumite forme sau amplasari prestabilite a constructiilor viitoare;

d)      Se vor institui restrictii definitive de construire pe eventuale culoare  de protective a retelelor edilitare existente sau propuse, respectandu-se latimile precizate prin avizele obtinute, cu dispozitie simetrica a culoarului de protective fata de axul retelei respective, ax ce va fi vizibil marcat pe ridicare topografica, pe plansele situatiei existente  si de reglementari;

e)      Se vor preciza regimul de inaltime pe toate subzonele edificabile;

f)        Se vor institui pentru obiectivele imposibil de reglementat in aceasta faza, dupa caz, interdictii temporare de construire pana la aprobare P.U.D.

5.4.            Asigurarea prin P.U.Z. a unei reglementari complete si precise a drumurilor de acces

a)      Accesul carosabil la parcele se va dimensiona conform prevederilor art. 4.11 din Anexa nr. 4 la R.G.U. ( HG nr. 525 / 1996)

b)      Trama stradala locala se va realize pe principiul eficientei utilizarii teritoriului, a continuitatii traseelor si a respectarii  proprietatii private;

c)      Se va evita crearea de fundaturi pentru servirea in profunzime a teritoriului, fiind de preferat variant unor bucle de drum racordate la ambele caqpete de drum existent;

d)      In caz ca nu se poate respecta pct. c), datorita unor motive obiective, fundaturile vor respecta prevederile R.G.U. aprobat cu HG nr. 525 / 1996, prin amenajarea ritmica de supralargiri pentru depasire si platform de intoarcere  la capatul fundaturii;

e)      Toate drumurile se vor propune la profil transversal de minim 7,00 m carosabil cu trotuare de minim 1,00 m pe ambele parti, conform prevederilor RGU aprobat cu HG 525 / 1996 si a Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban afferent la exigentele persoanelor cu dizabilitati, indicative NP 051 / 2001, aprobat prin Ordinul nr. 649 / 25.04.2001 M.L.P.T.L. razele minime de viraj pentru benzile carosabile nu vor fi mai mici de 9,00 m

f)        Pentru drumul judetean care delimiteaza zona studiata prin PUZ pe latura de est – profilul transversal propus este characteristic strazilor de categoria a_II-a cu carosabil de 14,00 m si trotuare adiacente de 2,50 m si plantatii de aliniament adiacente de 1,00m, conform prevederilor  Planului Urbanistic Zonal – Localitatea Carcea – Trup DN 65, in vigoare aprobat.

5.5.            Zone functionale propuse:

Se vor delimita précis si vor fi cuprinse in bilantul teritorial zonele si subzonele functionale edificabile :

a)      Cu destinatia de locuinte individuale / colective;

b)      Cu destinatia de institutii publice, birouri, comert, servicii de interes local;

c)      Cu destinatia economica agricola / industrial

d)      Cu destinatia de spatii verzi publice

e)      Cu destinatia de circulatii carosabile si parcaje aferente

f)        Cu destinatia de gospodarie comunala pentru obiective de utilitate publica aferente retelelor edilitare

 

5.6.            Evidentierea corecta a regimului juridic  si de circulatie a terenurilor:

a)      Se vor evidentia si cota  pe plansa terenurile private propuse a trece in domeniul public al comunei Carcea ( drumuri private – de exploatare , eventual portiuni din parcelele construibile destinate asigurarii profilului  transversal definitiv propus pentru drumuri, terenuri pentru dotari edilitare.

b)      Se vor evidentia terenuril proprietate private ce nu isi vor schimba forma de proprietate;

c)      Se vor evidential terenurile proprietate publica sau private a statului Roman sau a U.A.T. Carcea;

d)      P.U.Z. si R.L.U. aferent vor prezenta operatiunile de natura juridica necesare in scopul reglementarii configuratiei cailor  de acces si a traseelor retelelor edilitare;

5.7.            Asigurarea prin P.U.Z. a calitatii mediului si a premizelor de dezvoltare durabila

            Se va da o atentie deosebita mentinerii prin prevederile in cadrul RLU a unei proportii rezonabile intre suprafetele construite si cele libere sau plantatedin incinta, in scopul crearii unui microclimate agreabil, prin realizarea de plantatii de incinta. Se va prezenta complet Solutia de canalizare / colectare a apelor reziduale menajere si meteorice, in conformitate cu avizel obtinute si legislatia in vigoare.

6.                  Concluzii si recomandari

Consideram ca fiind oportuna si avizam favorabil initierea documentatiei  PLAN URBANISTIC  ZONAL - LOCALITATEA CARCEA – TRUP DN 65 – TARLAUA 48 – DJ 652A, in conditiile respectarii prezentului  studiu de oportunitate si a legislatiei in vigoare.

            Initiatorul P.U.Z. isi va asuma in intregime raspunderea privind toate consecintele nerespectarii de catre elaboratorii de documentatii a conditiilor impuse prin prezentul studiu de oportunitate, a celor impuse prin certificatul de urbanism si prin avizele  de specialitate care se vor obtine.

            Se va parcurge procedura de consultare a populatiei conform prevederilor Legii nr. 350 / 2001 cu completarile si modificarile ulterioare, a Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 / 2010 si a Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Carcea.

 

 

 

Intocmit,

Responsabil urbanism

Pascut Jenica

 

 

ANEXA Nr.2

La HCL.51/2014

COMUNA CÂRCEA

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206

Tel.: 0251 458121 / Fax: 0251 458121

E-mail: carcea@cjdolj.ro

JUDEŢUL DOLJ

  


 

NR. 5275/13.08.2014

                                                                                                            SE APROBA,

                                                                                                                  Primar

                                                                                                          Valerica Pupaza

 

TEMA DE PROIECTARE

Plan Urbanistic Zonal

Localitatea Carcea  - Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A

Comuna Carcea – Judetul Dolj

 

 

1.     Activitati preliminare in vederea realizarii Planului Urbanistic Zonal:

1.1. actualizarea suportului topografic – in baza planurilor cadastrale 1 :1000 si a ortofotoplanului,  pus la dispozitie de beneficiar, pentru a se realiza planul suport in sistem STEREO 70 al documentatiei.

1.2. sinteza/culegere date

a. legislatie – sarcini legislative

b. documentatii anterioare similare

c. documentatii si informatii din domenii complementare sau de coordonare

1.3. actualizarea studiilor existente

2.     Sectiuni obligatorii pentru documentatia PUZ

Procesul de elaborare a PUZ se va realiza in trei etape care se vor succeda in perioada de

timp necesara elaborarii documentatiei, conform graficului ce va fi prezentat, si anume:

2.1. etapa I – etapa de documentare in care se vor achizitiona/colecta o serie de informatii importante precum:

- hotarari locale CL

- legislatie nationala si regionala

- ridicari topografice reambulate si actualizate

- lista investitiilor publice realizate/propuse

- alte informatii considerate relevante.

2.2. etapa II – etapa pentru consultarea publicului si documentatia pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism ( A.P.M. Craiova, O.C.P.I. Dolj, A.B.A. Jiu, etc.)

Documentele (piese scrise si piese desenate) rezultate vor avea continut tehnic, indicativ si descriptiv asupra situatiei prezente si se vor structura pe urmatoarele categorii specifice de probleme:

-         Zonificare functionala a terenurilor

-         Organizarea retelei de cai de comunicatie rutiera

-         Indici si indicatori urbanistice (regim de aliniare, regim de inaltime, P.O.T., C.U.T., etc)

-         Dezvoltarea infrastructurii edilitare

-         Statutul juridic si circulatia terenurilor

-         Masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice;

-         Mentionarea obiectivelor de utilitate publica;

-         Masuri de protectie a mediului;

2.3. etapa III Faza finala cu modificarile aparute in urma consultarii publicului si obtinerii avizelor – piese scrise + piese desenate  si Regulament Local de Urbanism aferent Plan Urbanistic Zonal

- piese scrise:

- Memoriu de prezentare, privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente si justificarea solutiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora;

- Regulamentul local de urbanism detaliaza sub forma de prescriptii (permisiuni si restrictii) reglementarile P.U.Z.

- piese desenate:

            - Incadrarea in localitate a zonei studiate prin P.U.Z. – relationare cu prevedrile P.U.G. -           scara 1:5000

            - Analiza situatiei existente pentru zona studiata prin P.U.Z. cu evidentierea disfunctionalitatilor -  scara 1: 500 / 1000 / 2000

            - Reglementari urbanistice – Zonificare functionala si echipare edilitara pentru zona studiata prin P.U.Z.- scara 1: 500 / 1000 / 2000

            - Proprietatea asupra terenurilor si circulatia juridica a terenurilor

Teritoriul reglementat va fi impartit in UTR – unitati teritoriale de referinta – delimitate de

strazi sau parcele cadastrale, si care coincid cu zonele pentru care se va putea elabora PUZ.

Tot pe aceste planse se vor stabili zonele de interdictie de construire definitiva(instituite de

lege) sau temporara(zone ce necesita studii suplimentare), cu specificarea atat a perioadei de interdictie cat si motivarea acesteia.

3.     Prestatorul va tine cont la realizarea planului urbanistic zonal de urmatoarele:

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate. P.U.Z. asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul Urbanistic General. Planul urbanistic zonal va fi elaborat in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, specifice domeniului sau complementare acestuia.

Dintre principalele acte normative, cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice se mentioneaza:

·        Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile  si  completarile ulterioare.

·        Legea nr. 190 / 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

 

·        Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

·        Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu

     modificarile si completarile ulterioare.

·        Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru al Planului Urbanistic Zonal”

·        Ordinul Ministerului Sanatatii numărul 119  2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

·        Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

·        Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor.

·        Ghidul cuprinzând precizari, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea Regulamentului Local de Urbanism de catre Consiliile Locale, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. numarul 80/N/18 noiembrie 1996;

·        Ordinul MDRT nr. 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism.

In conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare , Planul Urbanistic Zonal - Localitatea Carcea – Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A va fi  un instrument de planificare urbana care va coordona dezvoltarea urbanistica integrata a zonelor studiate pri P.U.Z.

Dupa aprobare, Planul Urbanistic Zonal - Localitatea Carcea – Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. va deveni act de autoritate a administratiei publice locale pentru probleme legate de dezvoltarea urbanistica a zonei, putand fi utilizate la:

·        Eliberarea certificatelor de urbanism si emiterea autorizatiilor de construire pentru obiective din zona ce nu necesita studii aprofundate;

 

·        Fundamentarea solicitarilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica;

 

·        Procedura declansarii cauzei pentru utilitate publica in vederea realizarii unor obiective ce implica exproprieri;

 

·        Respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile Planului  Urbanistic Zonal aprobat;

 

·        Declansarea unor planuri urbanistice de detaliu necesare detalierii unor amplasamente

 

 

Intocmit,

Responsabil urbanism,

Pascut Jenica

 

 

     Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea  

 

 

 

© Primaria Cârcea