Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

                  INFORMATII DE INTERES PUBLIC - 2016

      

COMUNA CÂRCEA
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107
CUI 16346370
E-mail: carcea@cjdolj.ro
JUDEŢUL DOLJ

NR.701/13/01/2016

                                      ANUNT

 

           Primaria Carcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcţii publice de executie vacante:

-INSPECTOR , CLS. I, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului

-REFERENT, CLS. III, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului asistenta sociala

Condiţii generale de participare la concurs

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Condiţii specifice de participare la concurs

INSPECTOR , CLS. I, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului:

-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile arhitecturii/urbanismului/ stiinte ingineresti-domeniul inginerie civila

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:  1an;

 

-REFERENT, CLS. III, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului asistenta sociala:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechimea necesara exercitarii functiei publice:  1an;

 

           Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008 cu modificarile si completarile ulteriore

   

          Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale , care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisie de concurs.

Locul desfăşurării concursului – Primaria comunei Carcea, str. Aeroportului nr. 45, proba scrisa : data 19.02.2016, orele 10, interviul-data si ora sustinerii interviului se vor comunica odata cu rezultatele la proba scisa  

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere:

    a) formularul de înscriere

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III- a.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Carcea, str. Aeroportului nr. 45 si la tel. 0251/458121

 

Bibliografie propusa

 INSPECTOR , CLS. I, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului:

      1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

     2.Legea nr. 7/ 2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  3. Codul Civil-cartea a III a, titlul II, capitolul III –Limite juridice ale dreptului de proprietate privata;

4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5. Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

7 . Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

8. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, (cap. I, cap. II, cap. III, cap IV, cap. IX, cap. X, , cap. XII), cu modificările şi completările ulterioare;

9.  H.G nr 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

10. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.

11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicata cu modificările si completările ulterioare.

12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică , cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile uletrioare

 

Bibliografie propusa

REFERENT, CLS. III, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului asistenta sociala:

-Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare(cap. I, cap. II, cap. III, cap IV, cap. IX, cap. X, , cap. XII)
-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărârea Guvernului nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
-Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
-Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

-Noul Cod Civil –Cartea I, Titlu III , Cap. II, Sectiunea a 4-a si a 5-a
 - Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

   - Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 cu privire la actele de stare civila;

    - Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

 

 

          PRIMAR  
                                                          
        SECRETAR,

PUPAZA VALERICA                   BURDUSEL FLORENTINA                

                                  

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea