Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

.

ROMÂNIA

JUDETUL DOLJ

COMUNA CARCEA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.____

privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal al comunei Carcea –trup DN6 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

          Consiliul Local al comunei Carcea , judeţul Dolj;

          Având în vedere

-HCL Carcea nr. 22/30.03.2012 privind aprobarea initierii PUZ –trup DN 65 si  DN 6,

-raportul informarii si consultarii publicului nr. 3246/2014

- referatul  nr. 3445/2014 privind aprobarea  documentatiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal al comunei Carcea –trup DN6 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

          Având  in  vedere  prevederile: 

 - prevederile art. 50 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 50/1991 republicata in 2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata ;

- H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, ;

-Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

               Avand in vedere  avizul nr. 5/26.02.2014  emis de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj

            Avand in vedere avizele favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Carcea,

În temeiul art. 36 (5) lit. c), art. 45  şi art. 115 (1) lit. b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

        Art.1 Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic Zonal al comunei Carcea, judetul Dolj –trup DN6 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent” proiect nr. 292A/2013, faza P.U.Z.+R.L.U.

         Art. 2 Se insuseste raportul  informarii si consultarii publicului nr.3246/2014  privind aprobarea documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal al comunei Carcea, judetul Dolj –trup DN6 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent”

       Art.3 Planul  Urbanistic Zonal al comunei Carcea –trup DN6 si Regulament local de Urbanism ale comunei  Carcea  va constitui,  incepand cu data aprobarii prezentei hotarari ,baza legala a aprobarilor certificatelor de urbanism , autorizatii de construire si  planurilor de dezvoltare economico-sociale ulterioare .

      Art.4 Prezentul Plan Urbanistic Zonal–trup DN6 si Regulament local de Urbanism aferent   vor avea valabilitate timp de 10 ani .

       Art.5. Planul urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent completează prevederile Planului Urbanistic General pentru zona studiată prin prezenta documentaţie

    Art.6 Secretarul comunei Carcea va  comunica în copie prezenta hotărâre: Instituţia Prefectului judeţului Dol,compartimentului urbanism din cadrul aparatului propriu , prin afisaj la cunostinta publica

 

 

       INITIATOR,

       PRIMAR

      VALERICA PUPAZA

   AVIZAT,                                                                                                                                SECRETAR

                                                                            FLORENTINA BURDUSEL 

 

 

     Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea  

 

 

 

© Primaria Cârcea