Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

.

CONSILIUL LOCAL CARCEA

COMUNA CARCEA                                                              ANEXA  la HCL NR.. 26/2014

REGULAMENT DE APLICARE A  NORMELOR DE GOSPODĂRIRE LOCALA PE RAZA COMUNEI CARCEA

Dispoziţii Generale

Potrivit prevederilor O.G. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. Ordonanta de Urgenta stabileşte astfel obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie.

        In temeiul art. 24 din actul normativ mentionat, Consiliile locale şi consiliile judeţene vor stabili, prin hotărâri adoptate în condiţiile <LLNK 12001   215 10 201   0 48>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale <LLNK 12001     2130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodariri a localităţilor urbane şi rurale, şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.

In acest sens, prezentul Regulament stabileste si sanctioneaza unele contraventii pe raza administrativ teritorială a comunei Carcea, care să sistematizeze si să cuprindă întreaga sferă de servicii, activităti, bunuri mobile si imobile apartinând domeniului public si privat al comunei Carcea si sa creeze  cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activitătii de degradare, distrugere sau depreciere a calitătii acestora.

Temeiul legal  îl constituie prevederile art. 24 din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea

localitătilor urbane si rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, alin. (2) si ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 1     In acest context, Consiliul Local şi Comuna Carcea au obligaţia să asigure:

-     măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului;

măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului;

-     prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare;

-     respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor    de amenajarea teritoriului şi urbanism
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;

curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţîi de pe străzi

şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea

resurselor material refolosibile;

repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea

şanţurilor, modernizarea drumurilor existente;

maturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor:

finalizarea construcţiilor începute;

-     întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii;

întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă. executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;

-         repararea. întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei: canal izarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

-         buna organizare  şi  desfăşurare  a  transportului  în comun,  păstrarea  curăţeniei  şi  aspectul corespunzător al autovehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;

-         respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;

-         amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a terenurilor de sport şi dejoacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agreement;

-         păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de spori, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport;

-         păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei Carcea;

-         precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase, şi a celor cu regim special;

-         înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost;

-         preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor;

-         dezinsecţia, dezinfecta şi deratizarea localităţilor.

 

Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice

Art. 2 Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii;

-         să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

-         să asigure   repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea ş, zugrăvirea periodică a acestora;

-         să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;

-         să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;

-         să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;

-         să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale:

-         să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al comunei Carcea pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;

-         să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;

-         să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de salubrizare. Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât şi pentru celelalte sedii secundare (agenţii, pucte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza U.A.T. comunei Carcea

Obligaţiile cetăţenilor

Art. 3    In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

-         întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care Ie deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora;

-         curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local;

-         finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

-         repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

-         menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

-         îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri dejoacă pentru copii şi în alte locuri publice:

respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al comunei Carcea pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;

-         depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

-         curăţarea mijloacelor de transport Ia intrarea acestora pe drumurile publice:

păstrarea şi folosirea corespunzătoare a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemena dotări amplasate pe domeniul public;

-     să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu societatea de
salubrizare

SANCŢIUNI

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

Art. 4 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 Iei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)         neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în sedii de firme, în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor;

b)        neasigurarea. potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

c)         neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care Ia deţin sau la folosesc;

d)        arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;

e)         comercializarea şi consumul seminţelor pe străzi sau în alte locuri publice;

f)          necurăţirea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10— dimineaţa de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau administrează. Zăpada sau gheaţa rezultate se depozitează la o distanţă de 0.30 m de bordura carosabilului. în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde funcţionează societăţi comerciale, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe toată durata funcţionării lor;

g)    aruncarea gunoaielor si a mucurilor de tigari pe fereastra apartamentelor

h)     neasigurarea curăţeniei permanente a rigolelor din perimetrul imobilelor in care locuiesc sau pe

care le folosesc in alt scop;

i)    blocarea aleilor pietonale sau a părţii carosabile prin montarea unor bariere în vederea devierii

circulaţiei auto sau pietonale. fără acordul comunei Carcea;

j)     împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală;

k)  amenajarea de terase pe domeniul public tară aprobare sau   pe suprafeţe mai mari decât cele

aprobate;

l)   nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare;

Art. 5 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)    aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a reziduurilor
menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca: utilaje,
ambalaje, tonete. chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii
de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau
fără numere de înmatriculare.

Depozitarea materialelor de construcţii şi montajul schelelor pe trotuare, carosabil, zone verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii se va putea realiza   numai după aprobarea solicitării scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea autorizaţiei de către compartimentele de specialitate ale comunei Carcea.

Caroseriile vehiculelor fară număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica şi transporta de către comuna Carcea - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de art. 5. precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parţial, cu numere de înmatriculare, înmatriculate în ţară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor identifica de către inspectorii Primăriei - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de art. 5 precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public.

b)        parcarea pe o perioadă mai lungă de 15 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe carosabiliul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare;

c)        expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de afişaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne de orice natură;

d)        distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor de hârtii stradale. băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, refugii de călători, piesele din jocurile pentru copii şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public.

-persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat.

e)        menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţade ori acoperişurile imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public;

f)          executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu combustibili, lubrifianţi, vopsele;

g)     atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului public
împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice formă a

 

agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului de a lua măsuri de sancţionare a contravenientului;

h)   neluarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori;

i) expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al comunei Carcea, fară a deţine o autorizaţie în acest sens;

j) deversarea apei din instalatiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi în cazul

interventiei la acestea;

k) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum si efectuarea de lucrări de întretinere sau reparatii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de combustibili , ulei sau alte lichide specifice ;

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind creşterea şi deţinerea de animale şi păsări altele decât cele de agrement pe raza comunei Carcea

Art. 6 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)    creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o distanţă mai mică
de 10 m de clădirile vecinilor, fară instalaţie de colectare a dejecţiilor, prevăzute cu pardoseală
betonată şi sifon de scurgere.In comuna Carcea este permisă creşterea şi deţinerea păsărilor şi animalelor de agrement. dar numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

b)    neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort
vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţa de cea mai apropiată locuinţă,
conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonata şi prevăzută cu capac;

e) depozitarea reziduurilor rezultate din creşterea animalelor şi păsărilor în alte locuri stabilite decât cele stabilite de comuna Carcea;

d)   păşunatul animalelor de orice fel pe raza comunei Carcea,cu excepţia zonelor special amenajate în acest sens (islazuri);

e)        deţinerea şi creşterea animalelor şi păsărilor, indiferent de numărul acestora, în clădiri şi lângă clădiri cu mai multe apartamente:

f)          circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice creând astfel un pericol iminent pentru siguranţa circulaţiei auto şi pietonale.

Contravenţii privind nerespecîarea de către persoanele fizice a normelor privind deţinerea, creşterea şi circulaţia câinilor în comuna Carcea

Art. 7 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 800 lei pentru persoane fizice si de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)        nevaccinarea anuală contra turbării, câinilor mai mari de 6 luni;

b)        necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulaţia acestora este permisa;

c)        aducerea din alte localităţi şi lăsarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei Carcea al câinilor de orice tel;

d)        împiedicarea prinderii cainilor fără stăpân de către persoanele autorizate de comuna Carcea

e)        organizarea şi participarea Ia lupte de câini se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 2500 lei.


 

Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii si persoane fizice a normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei

Art. 8 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)         neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea:

b)        neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi ţigări.

Procurarea acestora se va face în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

c)         nepăstrarea curăţeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;

d)        nepredarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private).

e)                   neîncheierea contractului de prestări servicii de salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer de către agenţii economici de pe raza comunei Carcea cu operatorul de transport. Agenţii economici sunt obligaţi să-şi procure containere pentru depozitarea gunoiului menajer.

f)   blocarea cu vehicule a accesului sau ieşirii din parcare sau din proprietăţi, indiferent de titularul

dreptului de proprietate;

g)    spălarea autovehiculelor pe domeniul public

Contravenţii privind nerespectarea de către societăţile de salubrizare a normelor privind colectarea reziduurilor menajere şi salubritatea străzilor

Art. 9 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoan fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)                  necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenţei şi în zilele programate prevăzute în graficul de colectare, manipularea necorespunzătoare a recipienţilor de colectare de către angajaţi provocând deteriorarea acestora, precum şi nesalubrizarea spaţiilor pe care sunt amplasate;

b)        necolectarea în aceeaşi zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrărilor de salubrizare stradală;

c)                  aruncarea resturilor menajere si a gunoaielor de orice fel pe albiile riurilor a malurilor si cursurilor de ape ce traversează comuna Carcea

d)                 neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor de transport a reziduurilor menajere şi stradale pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice;

e)                  neluarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie a utilajelor de colectare şi transport a reziduurilor menajere şi stradale, cel puţin de două ori pe lună în sezonul cald şi trimestrial în sezonul rece;

f) permiterea în orice scop a accesului de către societatea de salubrizare a persoanelor fizice pe rampa de depozitare a reziduurilor.

g) neoperarea de către societatea de salubrizarela nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor

Contravenţii privind nerespectarea normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabiliul străzii

Art. 10 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 Ici pentru persoane

fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)    neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie şi neluarea
măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor.

Rulotele sau containerele mobile de construcţii cu orice destinaţie se vor amplasa numai în interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa şi pe domeniul public după achitarea laxelor legale si obţinerea autorizaţiei de depozitare;

b)        nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută lucrări de construcţii sau reparaţii a acestora sau intervenţii la gospodăria subterană;

c)        neînştiinţarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Carcea despre lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora;

d)        neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri;

e)        neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din calea publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia;

f)          închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fără autorizaţie, în vederea executării de lucrări de construcţii de orîce fel.

Sunt exceptate de la această prevedere societăţile care execută lucrări de intervenţie la gospodăria subterană cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

g)     neinstalarea şi nemenţinerea la loc vizibil unde se efectuează lucrările până la închiderea
şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al proiectantului,
beneficiarului, executantului şi numele şefului punctului de lucru.

h)   nesemnalizarea si neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare

Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, societăţii comerciale, regii autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora

Art. 11 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 Iei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)        tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate ale comunei Carcea, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora;

b)        însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Carcea;


 

c)         circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi:

d)        întreruperea curentului electric sau stingerea fără drept a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;

e)         cosirea fără autorizaţie a ierbii parcurilor scuarurilor şi grădinilor publice;

f)   distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;

g)   distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbuşti sau alte plante ;

h) distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale din comuna Carcea;

i) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile agricole, care aparţin comunei Carcea, fara asigurarea măsurilor de protecţie a faunei.

Art. 12 Constituie contravenţie şi se sancţioneazăcu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)         degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi alte locuri publice, precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza comunei Carcea;

b)        schimbarea destinaţiei zonelor verzi aparţinând domeniului public, fără avizul compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Carcea;

c)         efectuarea lucrărilor de tăiere şi defrişare a arborilor, arbuştilor şi răsadurilor de flori, în vederea efectuării unor lucrări edilitar    gospodăreşti, tara avizul comprtimentelor de specialitate;

d)        neefectuarea plantării arborilor sau arbuştilor pentru refecerea zonelor verzi - în termenele şi pe amplasamentele stabilite de către inspectorii comunei Carcea;

e)         neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, plantare flori şi gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar - gospodăreşti.

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi şi materialul dendro - floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale.

Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare de către persoanele fizice şi juridice pe raza comunei Carcea

Art. 13 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)        neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare în cadrul programului anual, şi ori de câte ori se impune;

b)        împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare prin societăţile comerciale agreate şi autorizate de autorităţile abilitate;

c)                  folosirea de substanţe pentru combaterea insectelor şi rozătoarelor, altele decât cele testate şi cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătăţii

 

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele de pe raza comunei Carcea

Art. 14 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de Ia 600 lei la 1200 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 iei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)         nerespectarea curăţeniei de către persoanele fizice şi juridice care realizează acte de comerţ în pieţe, precum şi loţi cetăţenii aflaţi în perimetrul pieţelor;

b)        aducerea şi prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum şi sortarea şi spălarea acestora în incinta pieţelor;

c)      nerespectarea sectorizaţiei stabilite prin Regulamentul de funcţionare a pieţelor

Art. 15 Contituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ia 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 iei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)         comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulaţiei pietonale sau vehiculelor din incinta pieţei, precum şi blocarea căilor de acces în mod nejustificat;

b)        ocuparea şi staţionarea nejustificată pe platourile, căile de acces, în spaţiile existente în incinta pieţelor, de către autovehicule, mijloace de tracţiune animală, alte vehicule;

c)         depozitarea ambalajelor pe platourile pieţelor sau aglomerarea nejustificată a acestora în spaţiile de vânzare;

d)        comercialiarea neautorizată de produse de către societăţi comerciale, agenţi economici, persoane fizice, etc.

e)      comercializarea produselor de origine animală în afara spaţiilor special amenajate;

f)       sacrificarea animalelor destinate vânzării în afara locurilor special amenajate, cu respectarea strictă a normelor sanitar- veterinare; în acest sens este interzis cu desăvârşire sacrificarea animalelor în spaţiile deschise sau în alte locuri publice;

g)    comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora în incinta
pieţelor;

h) vânzarea ambulanta de preparate alimentare calde sau reci (inclusiv a porumbului fiert) pe căile de acces pietonale din incinta pieţelor;

î)  comercializarea ciupercilor din flora spontană, excepţie făcând ciupercile obţinute în spaţiile

special amenajate, pentru care s-a obţinut avizul fitosanitar;

j)   comercializarea plantelor din flora spontană declarate monumente ale naturii ocrotite prin lege;

k)   comercializarea substanţelor toxice şi inflamabile, precum şi utilizarea artificiilor şi petardelor în

incinta pieţelor.

1)  comercializarea produselor etnobotanice

m)   comerţul ambulant cu produse de orice fel ( agroalirnentare, induslriale . uz casnic , textile , etc.)

in afara locurilor stabilite de  comuna Carcea

n)   vânzarea de produse de orice fel fără sa fie afişate preţurile de comercializare

Art, 16 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1200 lei următoarele fapte:

a) neluarea de către administratori a măsurilor de ordine şi curăţenie, precum şi de întreţinerea acesteia în pieţe;


 

b)        neafişarea la locuri vizibile a programului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor de pe raza comunei Carcea;

c)                  neexecutarea de către persoana juridică, care administrează pieţele a dezinfecţiei la platforma de gunoi de câte ori este nevoie.

Art. 17 Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)   depozitarea în incinta pieţelor aparţinând domeniului public, a bunurilor materiale de orice fel, ca;

utilaje,ambalaje, tunete, chioşcuri, mese. construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel. caroserii de autovehicule, autovehicule de orice tel! degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fâră numere de înmatriculare.

 

Art.18 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contraventii şi se sancţioneză cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:

a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deseurilor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate ,

aruncarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în alte pubele decât cele repartizate , precum si

aruncarea de deseuri de lemn sau rezultate din constructii (moloz , cărămizi , boltari , etc.) la pubelele

destinate pentru gunoi menajer ;

b) aprinderea deseurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri dacă se

produce disconfort sau poluare, precum si folosirea ca si combustibil pentru încălzirea locuintelor a deseurilor

(textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor de lemn vopsite, lăcuite sau îmbibate cu

lichide industriale specifice;

c) depozitarea neorganizată a materialelor si crearea unor focare de infectie si insalubritate în incinta

santierelor;

d) arderea miristilor, tufărisului si vegetatiei ierboase uscate;

e) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare;

f) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, functionării

instalatiilor, echipamentelor tehnologice;

g) provocarea de poluare prin evacuarea cu stiintă în apă, atmosferă sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase;

h) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substante periculoase, precum si a utilajelor cu care s-au transportat;

i) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase;

j) nerespectarea interdictiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau îngrăsăminte chimice.

k) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reteaua de canalizare;

l) aruncarea lesurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;

m) deversarea în canalele menajere si pluviale a dejectiilor provenite de la grajdurile si cotetele animalelor;

n) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru mentinerea si întretinerea curăteniei în jurul imobilelor si pentru întretinerea vegetatiei aferente până la limita căilor publice de acces în zona respectivă , dacă aceste fapte nu constituie contraventii stabilite prin alte acte normative;

o) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deseurilor metalice continute în acestea sau pentru distrugerea lor;

 

Art.19.- În vederea asigurării alimentării cu apă rece, intretinerii si repararea instalatiilor de apă potabilă, canal, săvârsirea următoarelor fapte constituie contraventii şi se sancţioneză cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei u pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice:

 

a) bransarea sau racordarea unor instalatii de apă sau canalizare în instalatia unui abonat sau la reteaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului retelei;

b) evacuarea în reteaua de canalizare a unor substante si deseuri care produc colmatarea rapidă a canalizării si împiedică procesul de epurare al apelor uzate ;

c) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la retelele subterane de apă si canal, distrugerea capacelor de canalizare;

d) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum si a căminelor unde sunt amplasate instalatiile publice de distributie si racordurile ;

Căi de atac şi dispoziţii finale

Art. 20 In cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin săvârşirea contravenţiei, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a construcţiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere a degradărilor produşi. etc.,sau refuză sa se legitimeze cu actul de identitate pentru stabilirea identităţii sale , sau de a se prezenta la sediul Politiei Locale, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie la contravenientul care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită.

Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului - verbal de constatare a contravenţiei. în afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiaşi proces - verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorilor.

Art. 21 Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către:

a)         primar si viceprimar;

b)        salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale Primarului comunei Carcea

c)                   alte persoane anume împuternicite de către primar.

Art. 22 Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în felul următor:

a)         situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, dacă are dreptul să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul -verbal;

b)        dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile conform legislaţiei civile în vigoare.

c)

Art. 23 Sunt supuse confiscării; -   bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei, dacă sunt ale contravenientului.

Art.24 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal . ori după caz da la data comunicării acestuia , jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta savirsita, in acest Regulament.

Art. 25 Impotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, contravenienţii pot face contestaţie la la Judecătoria Craiova.

Art. 26 Contestaţiile se soluţionează de Judecătoria Craiova.

Art. 27 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 28 Prezentul Regulament intra in vigoare la data 12.05.2014.

 

                                                                                    PRIMAR
                                                                           Ing. Valerică Pupăză

 

 


 
     Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea  

 

 

 

© Primaria Cârcea